Похожее изображение

Ассоциация ВОКК получила информацию о подготовленном Министерством экономического развития и торговли законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию".

Законопроект предусматривает предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей на основании поданной разрешительному органу декларации соответствия субъекта хозяйствования требованиям законодательства. 

В ближайшее время законопроект будет опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Конечно, это еще не окончательная победа над бюрократией и местечковым эгоизмом. Но факт разработки такой нормы являестся прямым следствием неутомимой работы с чиновниками всех уровней и всех ведомств: аргументированный анализ неэффективности существующей системы лицензирования, отсутствия прямой связи между усилением государственного контроля и снижением количества недобросовестных субъектов рынка и прочих надуманно "привязанных" к деятельности крюинга рисков.

И этот результат стал возможен только благодаря консолидации крюинговых компаний - в первую очередь Членов Ассоциации ВОКК. Наработка единого взвешенного решения и кропотливая работа по достижению поставленной цели стали основой сегодняшней, пусть и промежуточной, но победы.

Трудным путем мы вместе пришли к такому решению: были сомнения, были разногласия. Прошли месяцы и пришло осознанное понимание: здоровая конкуренция не исключает необходимости объединять свои силы и ресурсы для достижения общей цели.

 

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо скорочення переліку видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню

стор. 14:

"7. У Законі України «Про зайнятість настелення» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 24, ст. 243):

1) пункт десятий частини першої статті 16 виключити;

2) абзац перший частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

«1. Суб’єкт господарювання має право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі поданої дозвільному органу декларації відповідності суб’єкта господарювання вимогам законодавства.»;

3) доповнити новою статтею такого змісту:

«Стаття 38-1. Декларація відповідності суб’єкта господарювання вимогам законодавства

1. Декларація відповідності суб’єкта господарювання вимогам законодавства (далі – декларація), подається суб’єктом господарювання (уповноваженою ним особою) центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення (далі – дозвільний орган) або до центру надання адміністративних послуг (далі - державний адміністратор) особисто або надсилається поштою чи в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій.

Декларація вважається поданою з моменту її надходження до дозвільного органу або державному адміністратору. У разі, коли декларація надсилається поштою, датою подання такої декларації вважається дата вручення відповідного поштового відправлення дозвільному органу або державному реєстратору.

Вимагати подання інших документів забороняється.

За подання декларації плата не справляється.

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її дозвільному органу.

Відмова у прийнятті декларації не допускається.

У декларації обов’язково зазначається інформація стосовно:

1)    місця провадження господарської діяльності;

2) наявності дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

3) документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;

4) наявності дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єкту господарювання - посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави.

2. Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності з дня подання декларації відповідному дозвільному органу.

Реєстр декларацій ведеться дозвільним органом і розміщується на його офіційному веб-сайті.

Доступ до відомостей, що містяться у зазначеному реєстрі, є безоплатним, відкритим і загальнодоступним.

Форма, порядок подання декларації та ведення реєстру декларацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.».

4) у статті 53:

у частині третій слова «провадження суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або» виключити;

у частині восьмій слова «та Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» виключити;

у частині одинадцятій друге речення виключити.

8. Пункти 13, 19, 20, 21 та 30 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) виключити.

9. У Законі України «Про зовнішню трудову міграцію» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 49-50, ст. 463):

1) у пункті другому частини першої статті 16 слова «на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону» виключити;

2) в абзаці першому частини другої статті 16 та у частині третій статті 20 слова «на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону» виключити."